Print
Jan 14
 • Varsity
 • game

Saint Francis

Thursday 5:30 PM

Jan 19
 • Varsity
 • game

@ Bellarmine Prep

Tuesday 5:30 PM

Jan 21
 • Varsity
 • game

Archbishop Mitty

Thursday 5:30 PM

Jan 26
 • Varsity
 • game

@ St. Ignatius Prep

Tuesday 5:30 PM

Jan 28
 • Varsity
 • game

Sacred Heart Cathedral

Thursday 5:30 PM

Feb 02

Tuesday 5:30 PM

Feb 09
 • Varsity
 • game

@ Saint Francis

Tuesday 5:30 PM

Feb 11
 • Varsity
 • game

Bellarmine Prep

Thursday 5:30 PM

Feb 16
 • Varsity
 • game

@ Archbishop Mitty

Tuesday 5:30 PM

Feb 18
 • Varsity
 • game

St. Ignatius Prep

Thursday 5:30 PM

Feb 23

Tuesday 5:30 PM

Feb 25

Thursday 5:30 PM